ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

 

Amely létrejött egyrészről a Reál-2002. Ingatlanközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: Reál-2002. Kft., székhely: 6723 Szeged, Etelka sor 1., Cg.: 06-09-017490, adószám: 10587469-2-06, statisztikai számjel: 10587469-6810-113-06, képviseli: Nagy Mátyás Sándorné ügyvezető önálló aláírási joggal), mint jövőbeni eladó, – a továbbiakban Eladó –,

másrészről a … (szül.n.: …., szül.hely, idő: …., an.: ….., személyi azonosító jel: ….., adóazonosító jel: …., lakcím: …..), mint jövőbeni vevő – a továbbiakban Vevő –

– Eladó, valamint Vevő a továbbiakban együtt: felek –

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

 

1./       A szerződés tárgya:

1.1. Eladó, mint az ingatlan-nyilvántartásban a Szeged, I. kerület, belterület 4046/38 hrsz. alatt felvett, a természetben 6726 Szeged, Bagoly u. 4. szám alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 3304 m2 telekterületű ingatlan kizárólagos tulajdonosa az ingatlanon egy modern, 46 db lakásból, 1 db üzlethelyiségből és 21 db garázsból álló társasházat épít a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal által kiadott 202200218926 ÉTDR azonosítójú IR-001246422/2022 ÉTDR irat azonosító számú véglegessé vált határozatban szereplő engedélyes építési terv és a véglegessé vált építési engedély, valamint a NOVÁK Építésziroda Korlátolt Felelősségű Társaság (6721 Szeged, Tímár u. 8/B.) által készített építési engedélyes tervdokumentáció, és műszaki leírások alapján.

Vevő kijelenti, hogy a tervdokumentációt megismerte, azt elektronikus úton maga is megkapta.

Felek rögzítik, hogy az Ingatlant terheli az ingatlan-nyilvántartásban az 57612/5/2020.10.26. (eredeti határozat: 58912/2010.08.17.) számú határozattal bejegyzett vezetékjog 20 m2 területen az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. jogosult javára.

Felek rögzítik, hogy az Ingatlant terheli továbbá az ingatlan-nyilvántartásban az 57612/5/2020.10.26. (eredeti határozat: 52890/3/2013.08.28.) számú határozattal bejegyzett vezetékjog 22 m2 területen – szolgalom az Ingatlan területéből – az NKM Áramszolgáltató Zrt. jogosult javára.

Felek rögzítik továbbá, hogy az Ingatlant terheli az ingatlan-nyilvántartásban az 57612/5/2020.10.26. (eredeti határozat: 32854/3/2016.01.15.) számú határozattal bejegyzett vezetékjog 2 m2 területen az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. jogosult javára.

1.2.      Felek rögzítik, hogy a Szeged, I. kerület, belterület 4046/38 hrsz.-ú ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásban a társasház előzetes alapításának ténye feljegyzésre került a ….. szám alatt.

Vevő a …. napján kelt társasház alapító okirat rendelkezéseit ismeri, az alapító okirat egy másolati példányát átvette, az abban foglaltakat tulajdonszerzése esetére magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.3.      Eladó örökre és visszavonhatatlanul el kívánja adni, Vevő pedig az 1.1. pontban rögzített építési terven és a társasház alapító okiratában foglaltaknak megfelelően az alaprajzon … sorszámmal lakásként jelölt, … emelet … ajtószámú, … egész szobából, valamint konyhából álló lakás, mindösszesen …. m2 hasznos alapterülettel és a lakáshoz tartozó m2 alapterületű erkéllyel (mindösszesen …. m2 hasznos alapterülettel)  – a továbbiakban: Ingatlan – tulajdonjogát 1/1 tulajdoni arányban meg kívánja vásárolni.

Az Ingatlan a leendő társasház alapító okirat szerint várhatóan a  Szeged, I. kerület, belterület 4046/38/A/… helyrajzi számot fogja kapni. Az Ingatlanhoz a leendő társasház alapító okirat szerint a közös tulajdonból várhatóan …./10.000-ed eszmei hányad fog tartozni.

Az Eladó tehát a társasház felépítését és annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követően, a jelen szerződésben foglalt feltételekkel kulcsrakészen kívánja értékesíteni, Vevő pedig ekként kívánja megvásárolni az Ingatlan 1/1 arányú tehermentes tulajdonjogát.

1.4. Felek rögzítik, hogy az Ingatlan kulcsrakész műszaki átadásának tervezett időpontja 2025. ….. napja. Felek erre figyelemmel kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen előszerződés 1.1. pontjában részletesen körülírt Ingatlanra a társasház bejegyzését követő 20 (húsz) napon belül a jelen előszerződésben foglalt feltételek szerint végleges adásvételi szerződést kötnek. A végleges adásvételi szerződéssel Eladó eladja, Vevő pedig megtekintett állapotban, 1/1 tulajdoni arányban, tehermentesen megvásárolja a jelen előszerződés tárgyát képező Ingatlan tulajdonjogát.

 

2./        Társasházra vonatkozó rendelkezések:

2.1. Eladó kötelezi magát, hogy a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályához, legkésőbb a használatba vételi engedély véglegessé válását követő 30 (harminc) napon belül benyújtja a végleges társasház alapító okiratot.

2.2. Vevő tudomásul veszi, hogy a társasház alapító okirat végleges ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének feltétele, hogy Eladó a szerződés tárgyát képező társasházi épületre, saját nevére használatbavételi engedélyt szerezzen, amely használatbavételi engedély alapján a társasház alapító okirat szövege véglegesítést és a társasház bejegyzést nyer.

2.3. A társasház bejegyzésére tehát csak a véglegessé vált használatbavételi engedélyt követően van lehetőség, addig a Vevő tulajdonszerzése az ingatlan tulajdoni lapján nem kerül feltüntetésre, még széljegy formájában sem.

Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a használatbavételi engedélyhez tartozó műszaki dokumentumok és tervek szerint pontosított alapító okirat a társasházi osztatlan közös tulajdoni hányadokat, a közös tulajdonban maradó részek felsorolását, valamint az egyes külön tulajdoni albetétekhez tartozó közös tulajdoni hányad mértékét kis mértékben megváltoztathatja, azonban ez a Vevő szerződésben foglalt lényeges jogait nem sértheti. Vevő már most, a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy ezen módosításokat Eladó akár az építkezés folyamán, akár a jogerős használatbavételi engedély után az alapító okiraton elvégezze, és az új egységes szerkezetű alapító okiratot az illetékes Kormányhivatal földhivatali osztálya részére benyújtsa. Szerződő felek kifejezetten megállapodnak, hogy ezen módosítások jelen adásvételi előszerződés módosítását nem igénylik.

2.4. Vevő már most, a jelen előszerződés aláírásával hozzájárul ahhoz is, hogy amennyiben Eladó akár az építkezés folyamán, akár a véglegessé vált használatbavételi engedély után, új társasházi albetétek létrehozása céljával az alapító okiratot módosítani kívánja, akkor ezt elvégezhesse.

 

3./        Műszaki tartalom:

3.1. Az Ingatlant az Eladó a Vevő által ismert és elfogadott alaprajz és műszaki leírás, valamint engedélyezési és kiviteli tervek szerint építi és a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletesen kifejtett műszaki tartalommal, I. osztályú minőségben, kulcsrakész állapotban adja át.

3.2. Felek megállapodnak, hogy a mellékletben meghatározott műszaki tartalomtól Vevő igényei szerinti eltéréseket külön megállapodásban, írásban szabályozzák, azzal azonban, hogy ezen megállapodás nem terjedhet ki a fő- vagy statikai falak, a homlokzat és a gépészeti strangok megváltoztatására. Vevő által igényelt változtatások nem késleltethetik az építkezés befejezését, illetőleg nem irányulhatnak olyan módosításra, amely az engedélyezett tervek alapján műszakilag nem megoldható, illetve amelyet az épület aktuális készültségi foka már nem tesz lehetővé. Vevő tudomásul veszi, hogy a változtatási igényeit közvetlenül az Eladó felé jogosult jelezni. A megkeresést követően a lehetséges változtatásokról és a változtatások rendjéről az Eladó ad tájékoztatást Vevőnek. A változtatások kizárólag abban az esetben kerülnek megvalósításra, ha az ezzel járó költségeket Vevő az Eladó felé legkésőbb a megállapodás aláírását követően, a munkák megkezdését megelőzően megfizeti. Vevő tudomásul veszi, hogy a kért módosításokkal kapcsolatos valamennyi garanciális kötelezettség Eladót terheli. Amennyiben a Vevő által igényelt változtatások akár a befejezési határidőt, akár a vételárat befolyásolják, úgy ezt szerződő felek külön megállapodásban szabályozni kötelesek. Vevő tudomásul veszi, hogy az építkezés veszélyes üzem, amely fokozott balesetvédelmi előírásokat követel meg. Vevőnek erre tekintettel az Ingatlan emelt szerkezetkész állapotának eléréséig a területen működő építésvezetővel előzetesen egyeztetett időpontban, összesen négyszer és az építésvezető által meghatározott biztonsági előírások betartásával van lehetősége az építési területet megtekinteni. Az Ingatlan szerkezetkész állapotának elérését követően Vevőnek a területen működő építésvezetővel előzetesen egyeztetett időpontban – a munkálatokat nem hátráltatva – hetente legfeljebb egy alkalommal, az építésvezető által meghatározott biztonsági előírások betartásával van lehetősége az építési területet, illetve az Ingatlant megtekinteni.

3.3. Vevő tudomásul veszi, hogy az 1. számú mellékletben részletezett műszaki tartalom az építkezés folyamatában előálló műszaki szükségesség és a szállítók kiválasztása folytán módosulhat. Vevő jelen szerződés aláírásával kifejezetten feljogosítja Eladót, hogy e pontban megjelölt és fentebb felsorolt dokumentációtól Vevő előzetes értesítése után, de hozzájárulása nélkül eltérjen, feltéve, hogy ez az eltérés az építési engedély módosítását nem teszi szükségessé, továbbá a jogszabályok és a vonatkozó építésügyi előírások, valamint az e szerződés szerinti minőségi kritériumok sérelmével nem jár. Vevő kijelenti, hogy amennyiben az esetleges műszaki változások megfelelnek a jelen pontban leírt követelményeknek, úgy Eladóval szemben sem a birtok átruházásakor, sem pedig azt követően semmiféle igényt nem támaszt. Vevő tudomásul veszi, hogy az építési területen nem Eladó által megbízott külső vállalkozó kizárólag a birtok átruházási eljárás lefolytatását követően végezhet munkát.

3.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy az Ingatlan alapterületének a vonatkozó műszaki rajzon meghatározott vakolatot és falburkolatot nem tartalmazó, az egyes lakóegységek határoló falai által körbezárt területet tekintik irányadónak (teljes nettó hasznos alapterület). A loggiák és az erkélyek alapterülete a hasznos alapterület számításakor 50 %-os mértékben kerül figyelembe vételre. Szerződő felek rögzítik, hogy a belső nyílászárók és a beépített területek (konyhabútor, fürdőszoba berendezés, gardrób, stb.), válaszfalak alapterülete az Ingatlan alapterületébe beszámítandó.

Az Ingatlan ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott alapterülete, az Ingatlan megvalósult állapotában kiszámított, az egyes helyiségek hasznos alapterületének összegéből tevődik össze (hasznos terület). Szerződő felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha az elkészült Ingatlan a padlószinttől számított 10 cm-es magasságban a határoló falak között mért alapterülete birtokba-adáskori állapotában az Ingatlanra vonatkozó műszaki tervben meghatározott alapterülettől 3 %-ot meghaladó mértékben eltér, úgy szerződő felek az értékesítési egységár alapján a különbözetet egymással elszámolják és pénzügyileg rendezik. Szerződő felek megállapodnak, hogy 3 % alatti eltérés nem eredményezi az adásvételi szerződés, illetve az alapító okirat módosítását, és Vevő ilyen igényt nem támaszthat Eladó felé.

3.5. Felek megállapodnak, hogy Eladó a társasház készültségi fokának megfelelően írásban tájékoztatni fogja a Vevőt arról, ha a tárgybeli Ingatlan hidegburkolatainak a kiválasztása esedékes. Vevő az Eladó írásbeli tájékoztatását követő 15 (tizenöt) napon belül szintén írásban köteles az Eladóval közölni az általa kiválasztott burkolatok pontos típusát. Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben Vevő a választás jogával a megadott 15 (tizenöt) napos határidőn belül nem él, úgy Eladó jogosult a saját választása szerinti burkolattal az Ingatlan burkolását elvégeztetni, mellyel szemben a Vevő kifogást nem emelhet, igényt nem terjeszthet elő.

Felek kifejezetten rögzítik továbbá, hogy a kivitelezés folyamatosságának biztosítása érdekében a Vevő csak és kizárólag az Eladó által megjelölt kereskedés(ek)ből jogosult a burkolatokat kiválasztani és azt megrendelni.

Vevő az Eladó által megjelölt kereskedés(ek)ből jogosult továbbá az 1. számú mellékletben feltüntetett ártól magasabb árfekvésű burkolóanyag kiválasztására is, mely esetben a többletköltséget Vevő viseli. Az 1. számú mellékletben feltüntetett ártól alacsonyabb árfekvésű burkolólap választása esetén az Ingatlan vételára nem csökkenthető.

 

4./        Vételár:

4.1. Felek az Ingatlan vételárát …..,- Ft + ÁFA, azaz ….. forint + ÁFA (a jelenlegi 5%-os ÁFA-kulccsal számítva bruttó ….,- Ft, azaz ……. forint) összegben határozzák meg.

Amennyiben a szerződés teljesítésének ideje alatt az ÁFA-szabályok megváltoznak és ennek eredményeként az ÁFA mértéke az Ingatlan vonatkozásában 5 %-ról emelkedik, úgy az ebből eredő bruttó vételár emelkedését a Vevő saját forrásból köteles fedezni.

4.2. Vételár megfizetése

4.2.1. A vételár, illetve annak bármely részletének megfizetésével kapcsolatban felek az alábbiakat rögzítik. A vételár kizárólagos teljesítési helyeként az Eladó MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-28511599-00003285 számú pénzforgalmi számláját jelölik meg.

4.2.2.   Felek rögzítik, hogy a vételár címén esedékes bármely pénzösszeg akkor tekinthető kiegyenlítettnek, amikor az a fent megjelölt pénzintézeti számlán jóváírásra került.

4.2.3. Felek rögzítik, hogy az Ingatlan vételárába történő bármiféle beszámítás és abból való levonás kizárt.

4.3.      Vételárelőleg:

Felek rögzítik, hogy Vevő jelen adásvételi előszerződés aláírásával egyidejűleg átutalással megfizet Eladó részére ….,- Ft, azaz …. forint összeget – vételárelőleg – annak MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-28511599-00003285 számú pénzforgalmi számlájára.

4.4.      További vételárrészek ütemezése:

Vevő az Ingatlan utolsó vételárrészét, …..,- Ft-ot, azaz …… forintot köteles a végleges adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 (Harminc) napon belül megfizetni az Eladó részére, annak MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-28511599-00003285 számú pénzforgalmi számlájára történő átutalással.

4.5. Vevő tudomásul veszi, hogy bármely vételárrészlet 30 (harminc) naptári napot meghaladó késedelme esetén Eladó – az érdekmúlás külön bizonyítása nélkül – jogosulttá válik, minden további póthatáridő kitűzése nélkül, érdekmúlás jogcímén, a jelen szerződéstől való egyoldalú elállásra és a Vevő köteles a teljes vételár 20 %-nak, azaz húsz százalékának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére az Eladó részére. Amennyiben a vételárelőleg már megfizetésre került, úgy Eladó jogosult ezen összegből a meghiúsulási kötbér összegét levonni, a kötbéren felül kifizetett összegek Vevő részére az elállás bejelentésével egyidejűleg visszajárnak. Eladó a meghiúsulási kötbér összegén túlmenően is jogosult Vevővel szemben a szerződés megszűnéséből eredően a Vevő által esetleg kért és már megvalósított módosítások helyreállításából eredő költségei megtérítését is követelni.

4.6. Vevő jogosult jelen adásvételi előszerződéstől egyoldalú, az Eladóhoz címzett írásbeli jognyilatkozatával, indoklás nélkül elállni. Ezen bekezdés szerint gyakorolt Vevői elállás esetén Eladó jogosult a vételár 20 %-nak, azaz húsz százalékának megfelelő mértékű bánatpénzre. Eladó jogosult a már megfizetett vételárrészből (vételárelőlegből) a bánatpénz összegét levonni és az azon felül kifizetett összegek Vevő részére az elállás bejelentésével egyidejűleg visszajárnak.

4.7.      Amennyiben a szerződés teljesítésének ideje alatt az ÁFA-szabályok megváltoznak és ennek eredményeként az ÁFA mértéke az Ingatlan vonatkozásában 5 %-ról emelkedik, úgy a Vevő jogosult egyoldalú, az Eladóhoz címzett írásbeli jognyilatkozatával, indoklás nélkül elállni. Ezen Vevői elállás esetén az eredeti állapot kerül helyreállításra és Vevő részére az elállás bejelentésével egyidejűleg visszajár a már megfizetett vételárrész.

 

5./        Műszaki átadás:

5.1. Eladó vállalja, hogy az Ingatlant a végleges adásvételi szerződés alapján, a teljes vételár megfizetésével egyidejűleg a jelen szerződés mellékleteiben rögzített kulcsrakész műszaki állapotban Vevő részére műszaki átadás keretében átadja. Vevő tudomásul veszi, hogy az utolsó vételárrészlet megfizetését és a műszaki átadást követően elállási jog gyakorlására nem jogosult.

5.2. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy a megfelelő műszaki készültségi fok elérése esetén a használatbavételi engedély iránti kérelmet előterjeszti az illetékes építésügyi hatóságnál. Maga az eljárás az épület méretei és az elvégzett építési munkák sokrétűsége, valamint a közreműködő szakhatóságok nagy száma miatt több hónapig is eltarthat. Eladó nem vállal semmilyen felelősséget azért, hogy az engedély kiadása a hivatali ügyintézés elhúzódása, harmadik személyek eljárási cselekményei miatt késik.

5.3. Az Ingatlan műszaki átadása úgy történik, hogy szerződő felek az Ingatlant közösen bejárják, amelyről jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az Ingatlan átadáskori állapotát, valamint a feleknek az Ingatlan állapotára vonatkozó megállapításait. A jegyzőkönyvben rögzítik Vevő észrevételeit, az esetleges kivitelezési hiányosságokat, hibákat, valamint Eladó ezzel kapcsolatos nyilatkozatait. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben Vevő nyilatkozik az Ingatlan átvételéről, az esetlegesen feltárt hibák, hiányosságok kijavítása iránti igényükről, vagy az átvétel megtagadásáról, valamint annak indokairól.

5.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy Vevő csak olyan hiányokat kifogásolhatnak, amelyek a jelen szerződés mellékletében meghatározott műszaki tartalomhoz képest jelentkeznek, illetve ennek hiányában is olyan hibákat, amelyek az Ingatlan rendeltetésszerű használatát lehetetlenné teszik. Vevő az Ingatlan átvételét nem tagadhatja meg abban az esetben, ha az általa észrevételezett hibák az Ingatlan használati értékét és biztonságos használatát nem csökkentik. A jegyzőkönyvben Eladó a tapasztalt hiányosságok kijavítására – a hiba jellegéhez igazodó – megfelelő határidőt köteles vállalni és a hibákat a birtok átruházás időpontjára köteles megszüntetni.

5.5. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben az Ingatlan műszaki átadása során a hiányosságok, illetve hibák megítélése kérdésében közöttük nincs egyetértés, akkor e kérdésben elsődlegesen elfogadják a műszaki ellenőr véleményét és annak alapján döntenek az átadás-átvétel kérdésében. Szerződő felek rögzítik, hogy a műszaki ellenőr véleményét az azzal egyet nem értő fél jogosult igazságügyi szakértővel felülvizsgáltatni, azonban ennek a birtok-átruházási kötelezettségre halasztó hatálya nincsen.

6./        Birtokba adás:

6.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy az Ingatlan kulcsrakész állapotú birtokának átruházására a végleges adásvételi szerződés alapján, a teljes vételár megfizetésével kerül sor, legkésőbb ezek megtörténtét követő 15 (tizenöt) napon belül. Vevő vállalja, hogy a megjelölt időpontban a birtok átruházási eljáráson megjelenik és abban közreműködik. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben Vevő az eljáráson előzetes értesítés ellenére sem jelenik meg, úgy ennek a következményeit kizárólag Vevő viseli. Ebben az esetben Eladó az eredetileg kitűzött birtokátruházás időpontjától számított 30 (harminc) napon belülre, az újabb birtokátruházás időpontját megelőző 10 (tíz) nappal korábban írásban értesíti Vevőt a megismételt birtok átruházási eljárás időpontjáról. Vevő távolmaradása miatt meghiúsult birtokátruházás időpontjától kezdődően Eladó késedelme nyugszik. Az eredetileg kitűzött birtokátruházás Vevő távolmaradása miatti meghiúsulásának időpontjától kezdődően az Ingatlannal kapcsolatos kárveszélyt Vevő viseli.

6.2. Eladó Vevő távolmaradása miatti birtokátruházás meghiúsulása esetén az ebből eredő kárait Vevővel szemben érvényesítheti.

6.3. Abban az esetben, ha a Vevő a második birtok átruházási eljáráson sem jelenik meg, Eladó jogosult a végleges adásvételi szerződéstől – a Vevőnek ekként felróható okból – elállni, és az elállás szabályai szerint a vevői meghiúsulás miatti következményeket alkalmazni.

6.4. Vevő a birtokátruházás napjával kezdődően szedi az Ingatlan hasznait, viseli terheit és mindazt a kárt, amelynek megtérítésére harmadik személyt kötelezni nem lehet. Vevő a birtokba adást követő 10 (tíz) munkanapon belül az Ingatlan közüzemi mérőit köteles a saját nevére átíratni. Ennek elmaradása esetére Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó jogosult a közüzemi szolgáltatások kikapcsolását kezdeményezni.

 

7./        Szavatosság

7.1. Eladó szavatolja, hogy Vevő az Ingatlan tulajdonjogát a végleges adásvételi szerződés alapján per-, teher- és igénymentesen szerzi meg, valamint azt, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely Vevő tulajdonjog szerzését korlátozná, vagy akadályozná.

7.2. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó helytáll a szavatossági nyilatkozatok valóságtartalmáért. Amennyiben valamely szavatossági nyilatkozat valóságtartalma megdől, és harmadik személy a Vevővel szemben igényt támaszt, úgy az Eladó – írásbeli felszólítás ellenében – 8 (nyolc) napon belül köteles az igényt kielégíteni, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni, annak érdekében, hogy az Ingatlan per-, teher és igénymentes tulajdonjogának Vevő általi megszerzése és a tulajdonjog gyakorlása korlátozás alatt ne álljon, vagy akadályba ne ütközzön.

 

8./        Tulajdonjog, ingatlan-nyilvántartás:

8.1. Eladó a végleges adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg fogja megadni az Ingatlan 1/1 arányú tulajdonjogának átruházására adásvétel jogcímén feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását (Bejegyzési engedély), amelyet az okiratszerkesztő ügyvédnél fog letétbe helyezni. A letétbehelyezés tényét letétkezelő ügyvéd a letéti szerződéssel igazolja, vagy kérésre letéti igazolást ad ki. Letéteményes ügyvéd, mint letéteményes akkor jogosult és köteles a Bejegyzési engedélyekből a szükséges példányszámot az illetékes Kormányhivatal részére benyújtani, ha Vevő igazolja letéteményes ügyvéd felé, hogy az Ingatlan teljes vételára az Eladó részére hiánytalanul megfizetésre került.

8.2. Eladó tulajdonjogát a vételár teljes kifizetéséig fenntartja.

8.3. Vevő tudomásul veszi, hogy tulajdonjoga bejegyzése csak a társasház alapító okiratának bejegyzését, az Ingatlan külön tulajdonként (önálló albetéten) történő bejegyzését követően történhet meg.

 

9./        Egyéb rendelkezések:

9.1. Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük nem korlátozott. Eladó képviselője kijelenti, hogy  Eladó Magyarországon bejegyzett jogi személyiséggel bíró gazdasági társaság, képviseletében eljáró személy magyar állampolgár, jog-, cselekvő- és perképes. Vevő kijelenti, hogy magyar állampolgár, jog-, cselekvő- és perképes, szerzési képessége a jelen szerződés tárgyát képező Ingatlan vonatkozásában nem korlátozott.

9.2. A jognyilatkozatokat a felek kifejezett megállapodása alapján az alábbi időpontokban kell kézbesítettnek (közöltnek) tekinteni:

– Személyes kézbesítés esetén a személyes kézbesítés napján és időpontjában;

– Postai vagy futárszolgálati kézbesítés esetén a kézbesítés napján és időpontjában.

9.3. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd kioktatását a vonatkozó adó- és illetékszabályokra. A szerződéskötés költsége az Eladót, az Ingatlan tulajdonjogának megszerzése után a forgalmi érték 4 %-nak megfelelő mértékű visszterhes vagyonszerzési illeték fizetése a Vevőt terheli. Jelen értékesítéssel  kapcsolatos társasági adó megfizetésének kötelezettsége Eladót terheli.

9.4.      Felek jelen szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével megbízzák dr. Imre Márton (székhely: 6722 Szeged, Gogol u. 3., kamarai azonosító szám: 36062050, adószám: 50226209-2-26) egyéni ügyvédet. Dr. Imre Márton egyéni ügyvéd jelen szerződés ellenjegyzésével és aláírásával a szerződés elkészítésére, annak ellenjegyzésére és a feleknek az ingatlan-nyilvántartási eljárásban történő képviseletre vonatkozó ügyvédi megbízást és meghatalmazást elfogadja. Felek kijelentik, hogy az eljáró ügyvéd részére átadott igazolványokban és a jelen szerződésben rögzített adatok a valóságnak megfelelnek. Felek jelen szerződést egyben ügyvédi tényvázlatnak is tekintik.

Szerződő felek kijelentik, hogy jelen jogügyletük nem ütközik a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény rendelkezéseibe. Eladó kijelenti, hogy az általa képviselt társaság törvényes képviselőjeként jár el. Vevő kijelenti, hogy a saját nevében jár el. Felek kijelentik, hogy egyikük sem minősül kiemelt közszereplőnek.

Felek hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott okiratokról a megbízott ügyvéd másolatot készítsen; adataikat a megbízás teljesítése keretében kezelje; a Pmt. 22.-23. § szerinti, más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz a megbízott ügyvéd az átvilágítás során rögzített azonosító adatokat átadja; ahhoz, hogy amennyiben azt jogszabály az eljáró ügyvéd kötelezettségévé tesz az Ügyvédi törvény 32. § (7) bekezdése szerinti ellenőrzési eljárást a személyi adataik vonatkozásában elvégezze.

Felek kijelentik továbbá, hogy kézhez vették és megismerték az okiratszerkesztő ügyvédnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) alapján készített adatvédelmi tájékoztatóját, mely alapján tudomásul veszik, hogy adataikat a megbízás teljesítéséhez szükséges mértékben kezeli, az igazolványaikról másolatot készít és azokat megőrzi.

Az adatok kizárólag a megbízás teljesítéséhez és az ahhoz kapcsolódó eljárásban használhatók fel, és a jogszabályban előírt irattárazási ideig tárolhatók.

9.6. Felek jelen adásvételi előszerződés szövegét elolvasás, értelmezés és megmagyarázás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Jelen adásvételi előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Szeged, 2024. …

 

 

_________________________

Reál-2002 Kft.

Eladó

Képv.: Nagy Mátyás Sándorné

ügyvezető

_______________________

Vevő

 

Készítettem és ellenjegyzem:

(Szeged, 2024.  …)